ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

                                                

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

 

 

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 1. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการพิเศษการกุศล
 2. ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
 3. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัย
 4. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม).
 5. การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 6. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ถูกเสนอถอนชื่อกรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ ๓ งวดขึ้นไป
 7. แผนผัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 8. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 9. เฝ้าระวังภาวะจิตเวชหรือนักเรียนที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ผ่าน moe safety center
 10. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 11. ประกาศ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด สพป.เชียงราย เขต 3
 12. ประกาศ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด สพป.สงขลา เขต 1
 13. การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)
 14. ชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 15. ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
 1. ประกาศ รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
 2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 5. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 7. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 8. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.
 9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564.
 10. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 11. รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปีการศึกษา 2565.
 12. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
 13. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 2 อัตรา
 14. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 15. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 1. ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 2. รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับประถมศึกษา โดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
 3. รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนจัดการเรียนรวม โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับเทคนิค COACHING
 4. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
 5. IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
 6. ประกาศรายชื่อผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ เข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคกลาง.
 7. ผลการประกวด “วิจัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” .
 8. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔.
 9. การประชุม ออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. ขอเรียนเชิญคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานประกวด CODING Achievement Awards
 11. การปรับฐานข้อมูลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://sillapa.net
 12. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

ระบบงานสารสนเทศ

 

ติดต่อ....
 

แผนการบริหาร

 

การรายงานผล

 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

ประกาศ

 1. ประกาศ รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
 2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 4. ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 6. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 8. IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
 9. ประกาศรายชื่อผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ เข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคกลาง
 10. ผลการประกวด “วิจัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
 11. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ .
 12. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน.
 13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 14. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565.
 15. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

จัดซื้อ - จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าขาว-เหลือง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข ข2199 กาญจนบุรี
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม และห้องทำงาน
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 6 รายการ
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณ UTP CAT6
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและติดตั้งระบบ AMSS และระบบ SMSS

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Facebook

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png7.png0.png3.png5.png7.png
วันนี้124
เมื่อวานนี้572
อาทิตย์นี้4093
เดือนนี้1904
รวม170357

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน