ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

       

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

รองผู้อำนวยการ

ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 

 

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
 

 

 

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

  

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ....
 

แผนการบริหาร

 

ระบบงานสารสนเทศ


 

การรายงานผล
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)
 2. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพดีอย่างเท่าเทียม
 3. ขอเชิญเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
 4. ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567
 5. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ และร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน
 6. ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. เรื่อง สมาชิกที่สมัครใหม่ การคืนสถานภาพสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ลาออก และการชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม งวดที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567
 7. การทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567
 8. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
 9. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกเสนอถอนชื่อกรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
 10. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2566
 11. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวานผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566
 12. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 13. ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๖
 14. คู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566
 15. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกเสนอถอนชื่อกรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
 1. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
 3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 4. ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถารศึกษา
 5. ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566
 6. ประกาศรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
 8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 9. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 10. ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 11. สรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
 12. สรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 13. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 14. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 15. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
 1. ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 2. รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับประถมศึกษา โดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
 3. รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนจัดการเรียนรวม โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ร่วมกับเทคนิค COACHING
 4. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
 5. IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
 6. ประกาศรายชื่อผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ เข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคกลาง.
 7. ผลการประกวด “วิจัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” .
 8. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔.
 9. การประชุม ออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. ขอเรียนเชิญคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานประกวด CODING Achievement Awards
 11. การปรับฐานข้อมูลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://sillapa.net
 12. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
 1. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
 3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 4. ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถารศึกษา
 5. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566
 6. ประกาศรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
 8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 9. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 10. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 11. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
 12. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

จองห้อง Zoom Online

 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ

 1. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
 3. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 4. ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถารศึกษา
 5. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566
 6. ประกาศรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
 8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 9. ประกาศ โรงเรียนวัดวังศาลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ACTIVE LEARNING
 10. แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 43 โรงเรียน
 11. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
 12. ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 13. สรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
 14. สรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 15. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

จัดซื้อ - จัดจ้าง

 1. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน coding ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าขาว-เหลือง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข ข2199 กาญจนบุรี
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม และห้องทำงาน
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 6 รายการ
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณ UTP CAT6
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและติดตั้งระบบ AMSS และระบบ SMSS

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบเปลี่ยนเวร
 2. แบบคำร้องเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาการสงเคราะห์
 3. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิธนาคารกรุงไทย
 4. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิธนาคารออมสิน
 5. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสถานศึกษา
 6. แบบหนังสือแจ้งและตอบรับการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
 7. ตัวอย่างค่าการศึกษาบุตรและเอกสารประกอบ
 8. ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลและเอกสารประกอบ
 9. แบบเบิกค่าพาหนะเดินทาง( 8708)
 10. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร(แบบ7223)
 11. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบ 7131)
 12. เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
 13. ขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
 14. ขอหนังสือรับรองความประพฤติ (เพื่อประกอบการขอมีและใช้อาวุธปืน)
 15. ขอหนังสือรับรองตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png9.png9.png8.png3.png4.png9.png
วันนี้3889
เมื่อวานนี้3730
อาทิตย์นี้18852
เดือนนี้70848
รวม998349

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน