ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

      เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและส่วนราชการขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียนหลักเกณฑ์ที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จะรับดำเนินการเรื่องร้องเรียน ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วน และขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ
Drag and drop files here or Browse
ไฟล์นามสกุล .jpg, .png, .gif เท่านั้น

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและส่วนราชการ


ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียนหลักเกณฑ์ที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จะรับดำเนินการเรื่องร้องเรียนในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วน และขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ
        1. ชื่อ - สกุล และที่อยู่ผู้ร้องเรียน
        2. ชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
        3. รายละเอียดแห่งการร้องเรียน/กล่าวหา
        4.บรรยายพฤติกรรมการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร
        5. ควรกรอกรายละเอียดในส่วนของ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (E - mail) ของ ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับในการยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ - สกุลจริง และหลักฐานไม่ปรากฏชัดแจ้ง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์อาจไม่รับดำเนินการให้ได้

คำรับรองการร้องเรียนของท่าน


         1. ท่านรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและท่านขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
         2. ท่านรับทราบแล้วว่า การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
         3. กรณีสืบทราบว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีเจตนาแจ้งเรื่องกลั่นแกล้งบุคคลใด หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนเท็จเพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ท่านจะถูกดำเนินการทางวินัยทางราชการด้วย


**ขอให้ท่านแจ้งเรื่องที่เป็นความจริงเท่านั้น**

การติดตามเรื่องร้องเรียน


            สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จะรับ/ตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน และแจ้งสถานะการร้องเรียนให้ท่านทราบเป็นระยะตามช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้โดยเร็วที่สุด และจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน โดยผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นประการใด จะดำเนินการติดต่อไปยังท่านไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

 ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้