ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุคลากร สพป.กจ.1
 ( 034-564330  Fax 034-564262 , 564259 )
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร.  
1 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ.1 090-5643999  
2 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 098-8249905  
3 นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กจ.1 089-8713830  
4 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รอง ผอ.สพป.กจ.1 081-9430475  
           
กลุ่มอำนวยการ
5 นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผอ.กลุ่มอำนวยการ 081-7266704  
6 นางพิชญาวรรณี อุ่นเรือนงาม นักจัดการงานทั่วไป 081-9956404  
7 นางวารี เหล็งไทย นักจัดการงานทั่วไป 084-7165787  
8 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 081-8569218  
9 นางสุพัตรา โตสุริยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 092-8091652  
10 น.ส.ณฐมน หมื่นเพชร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 089-4644065  
11 นางสาวอาทิตยา ศิริวงษ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 082-2430363  
           
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
12 นางสาวถนอมศรี อัมพร ผอ.กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7056706  
13 นางสาวพเยาว์ ถึงสุข นักวิชาการเงินฯ 081-3785867  
14 นางเพียงใจ เหลืองอร่าม นักวิชาการพัสดุ 089-2549590  
           
16 นางอุไร ต้นทอง นักวิชาการเงินฯ 089-9112767  
17 น.ส.พรทิพย์ มีตา เจ้าพนักงานการเงินฯ 085-2904446  
18 น.ส.พิณทิพย์ นวลจันทร์ นักวิชาการพัสดุ 086-2098938  
19 นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม นักวิชาการเงินฯ 097-2470156  
20 น.ส.พิตตินันท์ บุญฤทธิ์เดโชชัย ลูกจ้างชั่วคราว 087-1560721  
           
กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 นางวลีพร ภาคภูมิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-2583997  
22 นางเบญญาภา เพิ่มพูน นักทรัพยากรฯ 089-9195320  
23 น.ส.นิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรฯ 085-2894590  
24 นางบุษบา เวียงนนท์ นักทรัพยากรฯ 065-8591696  
25 นางฐิติพร เมธเมธี นักทรัพยากรฯ 086-1646377  
26 น.ส.ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรฯ 087-8011425  
27 นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรฯ 086-0061302  
28 นายอภิชัย สรรพวุธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 091-0414202  
29 น.ส.สุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 082-0380901  
           
กลุ่มนโยบายและแผน
30 นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 086-1760133  
31 นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 081-8581554  
32 นางประทุมวัน พรประการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 092-4193512  
33 น.ส.จินตนา ศรีธินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 089-9385476  
34 นางอังคนา คุณฑี นักวิเคราะห์นโยบายฯ 081-7585826  
35 น.ส.เสวรี น้อยนาท นักวิเคราะห์นโยบายฯ 086-4090879  
36 น.ส.สาวิตรี ปิโย นักวิเคราะห์นโยบายฯ 089-1294020  
           
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
37 น.ส.รัชนิดา สิงห์มณี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ 081-7365746  
38 น.ส.ลภัสรดา เกตุหอม ลูกจ้างชั่วคราว 064-8912112  
           
กลุ่มกฎหมายและคดี
39 นายชนินทร์ เชาวรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิติกร 081-1922483  
40 น.ส.ปาจรีย์ ลำดวล นิติกรปฏิบัติการ 086-1606508  
           
หน่วยตรวจสอบภายใน
42 นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 061-4194378  
43 น.ส.กฤษณี วิษณุจันทรา นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 080-6522263  
           
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
43 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 086-8911377  
44 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ 089-8145324  
45 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ 097-2460571  
46 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ 098-9953629  
47 น.ส.ปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ 081-0409408  
48 น.ส.รัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ 084-0733204  
49 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ 085-2891718  
50 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ศึกษานิเทศก์ 081-8585336  
51 น.ส.พรรณิภา หาญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ 093-6945935  
52 น.ส.อัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 063-9544298  
53 นางปาณิสรา ลัดดากุล ศึกษานิเทศก์ 065-2465699  
54 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ 087-1664787  
55 นางพิมพาภัทร์ จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ 065-5426251  
56 นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์ 083-6199154  
57 น.ส.ศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์ 086-3151949  
58 น.ส.สุขราศี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์ 086-1627559  
59 น.ส.กุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ 092-2761929  
60          
61          
62 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 087-1563328  
           
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63 น.ส.กำไลมาศ มีทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-7596649  
64 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา 081-8802961  
65 นางสุนันทา ชมภู นักวิชาการศึกษา 092-2509108  
66 น.ส.ยุรี เตชะดี นักวิชาการศึกษา 087-4980405  
67 น.ส.ธัญญธร ยอดออน นักวิชาการศึกษา 092-3294715  
68 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 065-5499246  
69 น.ส.จันทร์จิรา โพธิเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 095-2323541  
70 นายศุภกิตติ์ บุญแก้ว นักจิตวิทยา รร.ประจำ สพท. 082-6561464  
71 ด.ต.ประชิต กลั่นบุศย์ ผอ.หมู่ กก.ตชด.13 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี 081-8572523  
           
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ 087-1664787  
73 นายบัณฑิต สุธาพจน์ ลูกจ้างชั่วคราว  063-1636259  
           
ลูกจ้างประจำ
74 นายสมเกียรติ นุชโสภา ลูกจ้างประจำ 086-7508568  
75 นายเมธากุล ไก่นิล ลูกจ้างประจำ 063-2146959  
76 นายชำนาญ ฉายะเจริญ ลูกจ้างประจำ 089-8365741  
77 นายสมพร สื่อสาร ลูกจ้างประจำ 087-1510009  
78 นายฉกาจ เสมอภาค ลูกจ้างประจำ 081-3842548  
79 นายฐิติรัตน์ สิมาโคตร ลูกจ้างประจำ 092-5844595  
80 นายสมคิด บุญมา ลูกจ้างประจำ 084-3195682  
81 นายนพดล เหลืองทอง ลูกจ้างประจำ 081-2999439  
82 น.ส.สายสุณีย์ บุญยัง ลูกจ้างชั่วคราว 083-3107339  
83 นางกุลทีรา นพคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 092-9548264