ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

หมายเหตุ

1

นางเตือนใจ รักษาพงศ์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

092-2626229

 

2

นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

081-9430475

 

3

นางเสาวณี  กิตติรักษ์วรากร

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

089-8713830

 

4

นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

065-9291981

 

5

นายวินัย ธรรมเกื้อกูล

ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

086-8911377

 

6

นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

086-1760133

 

7

นางสาวถนอมศรี อัมพร

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

081-7056706

 

8

นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

081-7266704

 

9

นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-7596649

 

10

นางวลีพร  ภาคภูมิ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

092-4384646

 

11

นางสาวปาจรีย์ ลำดวล

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

086-1606508

 

12

นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

061-4194378

 

13

นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี

ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ

081-7365746

 

14

นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

087-1664787

 

15

นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ

ศึกษานิเทศก์

086-1728480

 

16

นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง

ศึกษานิเทศก์

097-2460571

 

17

นางสาวปุณยนุช ทองศรี

ศึกษานิเทศก์

081-0409408

 

18

นางทองพูน  สร้อยดอกจิก

ศึกษานิเทศก์

098-9953629

 

19

นางจันจิรา  คุณฑี

ศึกษานิเทศก์

085-2891718

 

20

นางสาวรัชณีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล

ศึกษานิเทศก์

084-0733204

 

21

นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล

ศึกษานิเทศก์

081-8585336

 

22

นางสาวพรรณิภา  หาญรักษ์

ศึกษานิเทศก์

093-6945935

 

23

นางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น

ศึกษานิเทศก์

086-3151949

 

24

นางไปรยา  เย็นสรง

ศึกษานิเทศก์

083-6199154

 

25

นางพิมพาภัทร์  จันทร์เรือง

ศึกษานิเทศก์

065-5426251

 

26

นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์

ศึกษานิเทศก์

063-9544298

 

27

นางสุขราศี จันทร์ปุ่น

ศึกษานิเทศก์

086-1627559

 

28

นางสาวกุลนิษฐ์  ทองเกลี้ยง

ศึกษานิเทศก์

092-2761929

 

29

นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย

ศึกษานิเทศก์

098-2562259

 

30

นางสาวโสภา สุวรรณธรรม

ศึกษานิเทศก์

082-2502420

 

31

นางสาวฐิตาภรณ์ บุญฤทธิ์

ศึกษานิเทศก์

093-5158389

 

32

นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้ว

พนักงานธุรการ

064-9691932

 

33

นางรพีพร  สิงห์เจริญ

นักวิชาการศึกษา

081-8802961

 

34

นางสุนันทา  ชมภู 

นักวิชาการศึกษา

092-2509108

 

35

นางสาวยุรี  เตชะดี

นักวิชาการศึกษา

087-4980405

 

36

นางสาวธัญญธร  ยอดออน

นักวิชาการศึกษา

092-3294715

 

37

นางสาวมุกขรินทร์ จิตหลัง

นักจิตวิทยา

094-4011791

 

38

นางสาวอังศุมาลิน  นาคะ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

095-1560089

 

39

นายวรภัทร ทองอร่าม

พนักงานพิมพ์ดีด

0904813498

 

40

นางสาวพเยาว์ ถึงสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

081-3785867

 

41

นางเพียงใจ เหลืองอร่าม

นักวิชาการพัสดุ

089-2549590

 

42

นางสาวพรทิพย์ มีตา

เจ้าพนักงานธุรการ

085-2904446

 

43

นางอุไร ต้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

089-9112767

 

44

นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

097-2470156

 

45

นางสาวพิณทิพย์  นวลจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

086-2098938

 

46

นางสาวขวัญชนก ฤาเดช

เจ้าหน้าที่

034-564330

 

47

นางอรวรรณ สายจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-8581554

 

48

นางประทุมวัน  พรประการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

092-4193512

 

49

นางอังคนา  คุณฑี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-7585826

 

50

นางสาวจินตนา  ศรีธินันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-9385476

 

51

นางสาวเสวรี  น้อยนาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-4090879

 

52

นางสาวสาวิตรี  ปิโย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-1294020

 

53

นางเบญญาภา เพิ่มพูล

นักทรัพยากรบุคคล

089-9195320

 

54

นางบุษบา เวียงนนท์

นักทรัพยากรบุคคล

065-8591696

 

55

นางสาวฐิติพร  เมธเมธี

นักทรัพยากรบุคคล

086-1646377

 

56

นางสาวศฤนพรรณ  ยิ่งอนุรักษ์วงค์

นักทรัพยากรบุคคล

087-8011425

 

57

นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม

นักทรัพยากรบุคคล

085-2894590

 

58

นางพรทิพย์  ชมภูธวัช

นักทรัพยากรบุคคล

086-0061302

 

59

นางสาวสุพรรณี  วรรณภิระ

เจ้าพนักงานธุรการ

082-0380901

 

60

นางพิชญาวรรณี อุ่นเรือนงาม

นักจัดการงานทั่วไป

081-9956404

 

61

นางวารี เหล็งไทย

นักจัดการงานทั่วไป

084-7165787

 

62

นางสาวสุพัตรา โตสุริยวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

092-8091652

 

63

นายไตรรัตน์ ทองรัตนภาค

นักประชาสัมพันธ์

092-8015677

 

63

นายไตรรัตน์ ทองรัตนภาค

นักประชาสัมพันธ์

092-8015677

 

64

นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

080-6522263

 

65

นางสาวอาทิตยา  ศิริวงษ์

พนักงานราชการ

082-2430363

 

66

นางสาวลภัสรดา   เกตุหอม

เจ้าหน้าที่

064-8912112

 

67

นายบัณฑิต  สุธาพจน์

เจ้าหน้าที่

063-1636259

 

68

นายสมเกียรติ์ นุชโสภา

พนักงานธุรการ

086-7508658

 

69

นายฐิติรัตน์ สิมมาโคตร

พนักงานธุรการ

092-5844595

 

70

นายสมคิด บุญมา

ช่างไฟฟ้า

084-3195682

 

71

นายเมธากุล   ไก่นิล

ช่างไม้

063-2146959

 

72

นายนพดล  เหลืองทอง

ช่างไฟฟ้า

081-2999439

 

73

นายสรพงษ์ ทองสุข

ลูกจ้างชั่วคราว

097-9360934

 

74

นางสาวสายสุณีย์  บุญยัง

ลูกจ้างชั่วคราว

083-3107339