ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

คำนิยาม

               ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2561-2565

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรและร้อยละของนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2561-2565

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2565

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2560-2564

               ข้อมูลปีการศึกษา 2565 ในภาพรวม สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 6 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู และห้องเรียน จำแนกตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 7 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 8 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกรายชั้น และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน จำแนกเพศ รายอายุ รายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท เพศ และรายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน รายชั้น  ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท และระดับชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง  รายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ จำแนกตามลักษณะที่พัก รายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 18 ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง จำแนกตามประเภท ระดับชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 19 ภาวะโภชนาการ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ จำแนกตามประเภท ระดับชั้น และเพศ ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียน รายชั้น จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 21 จำนวนนักเรียน รายชั้น จำแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 22 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน รายชั้น จำแนกเพศ ปีการศึกษา 2565

                 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565 ในภาพรวม สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ตารางที่ 23  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตารางที่ 24 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 25 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 26 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ และระดับชั้น ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 27 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน รายชั้น จำแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 28 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564

                ข้อมูลปีการศึกษา 2565 รายโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ตารางที่ 29 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น เพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 30 จำนวนนักเรียน ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง และห้องเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 31 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภท ระดับชั้น และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 32 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามประเภท และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 33 จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส จำแนกประเภท ระดับชั้น และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 34 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวันจำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 35 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทางระดับชั้น รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 36  ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 37  ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 38 จำนวนนักเรียน รายชั้น รายโรงเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 39 จำนวนนักเรียน รายชั้น รายโรงเรียน จำแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 40 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 41 จำนวนข้าราชการครูสายบริหารและสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามวิทยฐานะและเพศ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 42 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 43 จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2565

                ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 รายโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ตารางที่ 44 จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.3, ป.6, และ ม.3 ปีการศึกษา จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รายโรงเรียน

ตารางที่ 45 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ที่ศึกษาต่อ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 46 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่ศึกษาต่อ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 47 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน จำแนกตามเกณฑ์ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 48 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 49 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จำแนกรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564