ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

3.การพัฒนาบุคลากร

 

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ