ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

1.เดือนตุลาคม 2565

 

 

2.เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

 

3.เดือนธันวาคม 2565

 

 

 

4.เดือนมกราคม 2566

 

 

 

5.เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 

6.เดือนมีนาคม 2566