ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th


ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันฉัตรมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1