ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

►วิสัยทัศน์

     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

►พันธกิจ

     1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

     3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21

     4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

     5. พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

     6. ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา มาบริหารจัดการศึกษา