ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

****************************************

 

วิสัยทัศน์ 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี 

มีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 1. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัย
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
  ทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
  เป็นมืออาชีพ สมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนมีความสำนึกรักชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่อย่างรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะ
  ที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัล (Digital Technology)

 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะความรู้
  ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) บูรณาการ soft power และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์กร

          “สามัคคี มีธรรมาภิบาล ใส่ใจบริการ บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์”

 

 

***********************************