ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

นโยบายและยุทธศาสตร์

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาไว้ว่า “จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวิธีการปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จด้วย 6 กลยุทธ์ คือ

               กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

               กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

               กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

               กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา

           มีวิธีการดำเนินการ มาตรการและตัวชี้วัด ดังนี้

               กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

                   มาตรการ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและโรคอุบัติใหม่ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
 3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ

                   ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
 3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น

 

               กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

                   มาตรการ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยพื้นฐาน

                   ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น
 3. ร้อยละ 25 ของนักเรียนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน/กองทุนเพื่อความเสมอภาค
 4. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ

                       - ระดับปฐมวัย ร้อยละ 100

                       - ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100

                       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100

 

               กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                   มาตรการ 

 1. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรท้องถิ่น
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความเหมาะสมนำมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพตามหลักพหุปัญญา
 5. เพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล และด้านการคิดวิเคราะห์ เพื่อการแข่งขันของประเทศ
 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพด้านวิชาการ ตามความสามารถความสนใจ เพื่อรองรับหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

                   ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับดีขึ้นไป
 2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
 4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป เพิ่มขึ้น
 5. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 7. ร้อยละของนักเรียน สังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 50
 8. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับที่มีความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเต็มตามศักยภาพ
 9. ร้อยละ 30 ของผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อการแข่งขันของประเทศ
 10. ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
 11. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
 12. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

               กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

                   มาตรการ  

 1. พัฒนาคุณภาพครูให้มีสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ให้มีทักษะและสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และยกจิตวิญญาณความเป็นครู
 2. พัฒนาให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

                   ตัวชี้วัด

 1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ร้อยละ 80 ของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ร้อยละ 50 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 

               กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   มาตรการ

 1. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านจัดการขยะแบบครบวงจรและการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                   ตัวชี้วัด

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

               กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา

                   มาตรการ

 1. ส่งเสริมการยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
 2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
 4. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
 5. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา

                   ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
 2. สถานศึกษาทุกแห่งบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมและได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
 6. 6. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 กระบวนงาน
 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระตามแนวทางที่กำหนด
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้
 10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ร้อยละ 50 ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต