ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

1.กลุ่มอำนวยการ 

 

 

2. กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

 

4.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

5.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

6.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

9.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

10.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา