ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

1.กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

 

 

3.กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

5.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

 

6.กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

7.กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

9.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

10 กลุ่มกฏหมายและคดี