ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

1.กลุ่มอำนวยการ

 

 

2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

3.กลุ่มบริหารงานบุคคล

   

4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   

5.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   

6.กลุ่มนโยบายและแผน

   

7.กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสา่รสนเทศและการสื่อสาร

   

8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

9.หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

10 กลุ่มกฏหมายและคดี