ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

1. กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

 3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

 

 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

7. กลุ่มนโยบายและแผน 

 

คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 

 

8. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

คู่มือกลุ่ม

คู่มือรายบุคคล

 

 

9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

คู่มือกลุ่ม

คู่มือรายบุคคล

 

10. กลุ่มอำนวยการ

 

คู่มือกลุ่ม

คู่มือรายบุคคล