ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

 ปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“รูปแบบการนิเทศ 4C เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English for All : Wat Sri Loharat Bamrung School

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Speed Model

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------