ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

       KANPEO Innovation Popular Vote ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
“ชอบกด  Like  ใช่กด Share”IFTE020 [นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล]  "รูปแบบการนิเทศ  4C Model
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (นิเทศภายนอก)" โดย นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facebook fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
-> กด ติดตามเพจ
-> กดไลค์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 like : 1 คะแนน
-> กดแชร์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 Share : 5 คะแนน
Youtube
-> กดไลค์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 like : 10 คะแนน
https://youtu.be/fwwb0DjmNws

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

           KANPEO Innovation Popular Vote ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
“ชอบกด Like ใช่กด Share”IFTE019 [นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล] รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 (PISSA Model) (นิเทศภายนอก) โดยนายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facebook fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
-> กด ติดตามเพจ
-> กดไลค์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 like : 1 คะแนน
-> กดแชร์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 Share : 5 คะแนน
Youtube
-> กดไลค์ นวัตกรรมที่ท่านชอบ 1 like : 10 คะแนน
https://youtu.be/kWqKYVPk_74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English for All : Wat Sri Loharat Bamrung School

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Speed Model

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------