ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

1. กลุ่มกฏหมายและคดี

 

 

2.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

4. กลุ่มอำนวยการ

 

 

5. กลุ่มนโยบายและแผน

 

 

6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา