ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกรู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. ปฏิบัติงานตามแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ตลอดมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไป การนำนักเรียนไปเรียนรวม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการให้ค่าคะแนนประเมินศักยภาพรวมทั้ง การมีส่วนร่วมในด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมโดยได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยมีการประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมสูงสูงโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม “หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ” ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ร่วมกัน

 

   
   
   
   

 

 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
การนำนักเรียน​ไปเรียน​รวมกับโรงเรียน​บ้าน​ท่าแย้​. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
การประชุมซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงาน และข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
การประชุม​คณะกรรมการ​จัด​พิธี​รับพระ​ราชทานเครื่อง​ราชอิสริยาภรณ์​ชั้นสายสะพาย. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
การประชุม​คณะกรรมการ​ตรวจสอบ​ข้อมูล​การให้ค่าคะแนน​ประเมิน​ศักยภาพ​ . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 2