ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีมบริหาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้แก่ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร  นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ตลอดมา เช่น การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมโดยได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยมีการประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมสูงสูดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม “หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ”

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เปิดโอกสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

 

การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการและอัตราจ้างโรงเรียนในสังกัด

 

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

 

 

รายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังการเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

 

 


การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมพิจารณาในการดำเนินการทุกครั้ง

 

 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ในการจัดทําแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

 

 

         รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1