ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนมิถุนายน 2564

 

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนเมษายน 2564

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนมีนาคม 2564

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนมกราคม 2564

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2563