ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

1.ด้านการวางแผนกำลังคน

 

 

2.ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

 

 

3.การพัฒนาบุคลากร

 

 

 

4.ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

 

 

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

6.ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

 

 

7.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

 

8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน