ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

>> คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ข่าวกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน