ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

No result.