นายบุญประเสริฐ  สังข์เงิน
หัวหน้ากลุ่มงาน

 


นางสาวพรรณรัตน์  สงเคราะห์


นางยุพดี  สุขกรม

 
 
 
   
   
   
   
   
   

พัฒนาระบบโดย
นายชาลี สำรองทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ ต่อ ๒๒๒ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖  e-mail : chalee.sum@gmail.com