นายอนันต์  กัลปะ
ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นายยงยศ  ทัศนะพยัคฆ์

รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นายวิรัตน์  ชื่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 


นายนิวัฒน์  โชติสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์


- ว่าง -
ศึกษานิเทศก์


นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์


นายสมยศ  สำเนียงงาม
ศึกษานิเทศก์


นายฉัตรชัย  วายุวรรธนะ
ศึกษานิเทศก์


นายสุรเดช  รุ่งศรีกนก
ศึกษานิเทศก์


นายฉลอง  ขำมาก
ศึกษานิเทศก์


นายชาลี  สำรองทรัพย์
ศึกษานิเทศก์


นางอรพิมพ์พรรณ  คัมภีร์
ศึกษานิเทศก์


นางนุดี  รุ่งสว่าง
ศึกษานิเทศก์


นางยุพดี  สุขกรม
ศึกษานิเทศก์


นางสาวพรรณรัตน์  สงเคราะห์
ศึกษานิเทศก์


นางดวงสุดา  บุรเนตร
ศึกษานิเทศก์


นางจิรนันท์  อารีรอบ
ศึกษานิเทศก์


ดร.จิรวรรณ  นาคพัฒน์
ศึกษานิเทศก์


ว่าง
ศึกษานิเทศก์


ว่าง
ศึกษานิเทศก์ 

 


นางนิภา  ใจดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววิลาวรรณ  ใจมั่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ