นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1

  


นายวิรัตน์  ชื่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

  นานาสาระกับศึกษานิเทศก์

ศน.วิรัตน์  ชื่นเอี่ยม

  กลุ่มงานนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ศน.นิวัตน์  โชติสวัสดิ์
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน ศน.ชีวิน  จินดาโชติ
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ ศน.จิรนันท์  อารีรอบ
  กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล ศน.สมยศ  สำเนียงงาม
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ศน.ฉัตรชัย  วายุวรรธนะ
  กลุ่มงานเลขานุการ ศน.สุรเดช  รุ่งศรีกนก
  ศน.ฉลอง  ขำมาก
  ศน.วินัย  ธรรมเกื้อกูล
  ศน.ชาลี  สำรองทรัพย์
  ศน.ยุพดี  สุขกรม
  ศน.พรรณรัตน์  สงเคราะห์
  ศน.ดวงสุดา  บุรเนตร
  ศน.อรพิมพ์พรรณ์  คัมภีร์
  ศน.นุดี  รุ่งสว่าง
  ศน.จิรวรรณ  นาคพัฒน์
   
   
     
      
     
     
     

พัฒนาระบบโดย
นายชาลี  สำรองทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โทรศัพท์ 0-3456-4330 ต่อ 222  โทรสาร  0-3462-3006  e-mail : chalee.sum@gmail.com