ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิ.ย 2562 (รายละเอียด)

คู่มือระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

ลงทะเบียนตอบรับเข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2562 (ลงทะเบียน)