วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓🔆
นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๑ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ผอ.สพป.กจ.1 ได้ เสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ยังมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล