สรุปงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (DLICT ) ประจำปี 2562