ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓🔆
นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.๑ ได้นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ผอ.สพป.กจ.1 ได้ เสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ยังมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

 

 

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน " พ่อขุนด่านก้าวไกล เด็กไทยสร้างนวัตกรรม " โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผอ.รร.บ้านท่าพุ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1 และข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

สรุปงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (DLICT ) ประจำปี 2562

 

 

 

      วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยน.ส.ปิยมณฑ์ เกตุหอม และนายบัณฑิต สุธาพจน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมอบให้แก่ เด็กหญิงสิระสา ปิ่นแก้ว ชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน เด็กหญิงรุ่งราตรี พุ่มเรือง ขั้น ป.6และเด็กชายนภดล ศรชัย ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) และท่าน ศน.พรรณรัตน์ สงเคราห์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ครั้งนี้อีกด้วย

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี ร่วมคณะกรรมการประเมิน Best Dltv ระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต3