ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

  

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี ร่วมคณะกรรมการประเมิน Best Dltv ระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนชุมนุมพระ สพป.กจ.4

 

 

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลการดำเนินงาน การใช้ระบบการบริหารจัดการระบบราชการ Amss++ และSmss++ ของสพป.กจ.1 เพื่อนำสู่โรงเรียนยุคใหม่เป็นระบบราชการ 4.0 ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ของ สพป.กจ.1. 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562