ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

  

  

 

     วันที่​ 15 มิถุนายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต​1 ​มอบหมาย​ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ ที่ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การจัดกิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​ตามรอย​พระจริวัตร สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ตามที่สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน​การศึกษา​ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน​จัดกิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​หนัง​สือพระราชนิพนธ์​ในสมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ เพื่อเทิดพระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ซึ่ง​เป็นที่ประจักษ์​โดยทั่วกัน พระองค์​ทรงพระปรีชา​สามารถ​ด้าน​การ​ประพันธ์​ ได้ทรงพระราชนิพนธ์​วรรณ​กรรมประเภท​ต่าง​ๆ อาทิ สารคดี​ บันเทิง​คดี บทความ​ และร้อยแก้วร้อยกรอง​ ผลงาน​พระราช​นิพนธ์​มีคุณค่า​ทางวรรณ​ศิลป​์ แสดงถึงความ​เอาพระ​ราชหฤทัยใส่ให้ความสำคัญ​การใช​้ภาษาไทยและ​วรรณ​คดีไทย รวมท้ังสาระ​ความรู้​และข้อคิดในแง่มุม​ต่างๆ อย่างอย่างสนใจยิ่ง ซึ่ง​มี​โรงเรียน​ในสังกัด​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ เข้ารับหนังสื​อพระราชทาน​จำนวน 26 โรงเรียน​ ณ ห้องประชุม​๑ สพป.กาญจนบุรี​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

  

  

 

    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1 ประธานการประชุมการปรับเครื่องมือแบบติดตาม ตรวจสอบ​ ประเมินผล​และ​นิเทศ​การศึกษา​ คณะกรรมการ​ ก.ต.ป.น. และ​คณะ​อนุกรรมการ​ ก.ต.ป.น.ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมด้วย​ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กจ.1 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

  

  

 

     วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.) นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563” เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

  

  

  

     วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ ประธาน​การประชุม​(ร่าง)​แบบติดติดตาม ตรวจสอบ​ ประเมินผล​และ​นิเทศ​การศึกษา​ คณะกรรมการ​ ก.ต.ป.น. และ​คณะ​อนุกรรมการ​ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมด้วย​ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นาย​สุชาติ​ อินทร์​ศักดิ์​ นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ และผู้อำนวยการกลุ่ม และ​ศึกษานิเทศ​ก์​ ณ ห้องประชุม​๑​ตำบลปาก​แพรก​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

  

  

     วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวิววรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ประธานกรรมการ การประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)