นายอนันต์  กัลปะ
ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นายศุภชัย  มากสมบูรณ์
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นางพรทิพย์ สันทัด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 


นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท
นักจัดการงานทั่วไป


นางวารี  เหล็งไทย
นักจัดการงานทั่วไป


นางพิชญาวรรณี  พันธุวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป


นางพรทิพย์  สุขปิยังคุ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภณิตา  สืบอาสา
นักประชาสัมพันธ์