นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ่5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรึ เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241