สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม และ นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขาในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 37
ราย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241