เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นำโดย ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ดร.จักรพรรดิ วะทา และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยกบ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อเยี่ยมชม สร้างขวัญกำลังใจ และนำข้อมูลเชิงลึกของ นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ (ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา) ไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายอภิชัย ทำมาน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนครู ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241