เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยก่อนเริ่มประชุมได้มีพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241