เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนและการจัดนิทรรศการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้กับชุมชนได้ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี โดยมี นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241