วันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประมวลผลข้อสอบเขียนตอบ ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ((National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241