สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.) ครั้งที่ 2/2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีนายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม และ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขาในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241