สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยที นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241