วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241