วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาจนบุรี โดยมี นายสุวรรณ เรือนอินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา นางเตือนใจ รักษาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241