Open house เครือข่ายเขาน้อย....
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ" ของเครือข่ายเขาน้อย ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านรางสาลี่ โรงเรียนวัดหนองตะโก โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม โรงเรียนบ้านถ้ำ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน และโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม เพื่อเป็นการนำเสนอผลการเรียน การสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมี นายตระการ อุดมวงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241