นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน และครูที่ได้รับรางวัล “โครงการความพอเพียงแห่งชีวิต” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานมูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณ (วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ) พร้อมกันนี้ มูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการความพอเพียงแห่งชีวิต) ให้กับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทุน 321 ทุน จำนวนเงินทุนการศึกษา 250,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241