สัมภาษณ์นักการ...
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรงโดยมี นายสมเดช ช้างงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน เป็นประธานกรรมการ นางสุนทรี รุ่งนาไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และนายสำเนา นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์
 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241