สัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็ก...
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมี นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง เป็นประธานกรรมการ นางเตือนใจ รักษาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และนาย สมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241