ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำออกกำลังกาย.

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241