วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241