เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเปิดการประชุมวางแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 กำหนดจัดประชุมเพื่อวางแผนการตรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241