เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงิน อุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 8 และกองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับการลงนามดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นการให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เข้าในระเบียบ หลักเกณฑ์ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241