นายอนันต์  กัลปะ
ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นายศิริวุฒิ  สามนปาล
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1


 
นางสาวถนอมศรี  อัมพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 


นางสาวพเยาว์  ถึงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพรทิพย์  มีตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางเพียงใจ  เหลืองอร่าม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอรศิมา  ศรีสำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอุไร  ต้นทอง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวสุิลนิลทา  เหลืองวัฒนาสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว