ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ชื่อโรงเรียน URL LINK
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) http://110.164.139.88/smss/001
บ้านแก่งหลวง http://110.164.139.88/smss/002
วัดถ้ำมังกรทอง http://110.164.139.88/smss/003
วัดท่าน้ำตื้น http://110.164.139.88/smss/005
ท่าพะเนียดกุญชร http://110.164.139.88/smss/006
บ้านหนองสองตอน http://110.164.139.88/smss/007
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) http://110.164.139.88/smss/010
บ้านทับศิลา http://110.164.139.88/smss/011
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) http://110.164.139.88/smss/012
บ้านหัวหิน http://110.164.139.88/smss/014
วัดบ้านยาง http://110.164.139.88/smss/015
วัดท่ามะขาม http://110.164.139.88/smss/016
พัฒน์พงศ์ http://110.164.139.88/smss/017
บ้านห้วยน้ำขาว http://110.164.139.88/smss/018
หนองบ้านเก่าสามัคคี http://110.164.139.88/smss/019
บ้านตะเคียนงาม http://110.164.139.88/smss/020
บ้านทุ่งศาลา http://110.164.139.88/smss/022
วัดบ้านเก่า http://110.164.139.88/smss/025
วัดพุน้อย http://110.164.139.88/smss/026
ตชด.บ้านประตูด่าน http://110.164.139.88/smss/027
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม http://110.164.139.88/smss/028
อนุบาลกาญจนบุรี http://110.164.139.88/smss/029
บ้านหัวนา http://110.164.139.88/smss/030
บ้านวังสารภี http://110.164.139.88/smss/031
วัดทุ่งลาดหญ้า  http://110.164.139.88/smss/032
วัดกาญจนบุรีเก่า  http://110.164.139.88/smss/033
บ้านท่าหวี http://110.164.139.88/smss/034
บ้านจันอุย http://110.164.139.88/smss/035
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) http://110.164.139.88/smss/037
บ้านทุ่งนานางหรอก  http://110.164.139.88/smss/038
บ้านหนองสามพราน http://110.164.139.88/smss/039
บ้านท่ามะนาว http://110.164.139.88/smss/040
บ้านวังด้ง http://110.164.139.88/smss/041
บ้านท่าทุ่ม http://110.164.139.88/smss/042
บ้านท่าโป่ง http://110.164.139.88/smss/043
บ้านหนองหอย http://110.164.139.88/smss/044
วัดเขาน้อย http://110.164.139.88/smss/045
บ้านนากาญจน์ http://110.164.139.88/smss/046
บ้านดงยาง http://110.164.139.88/smss/047
บ้านวังตะเคียน http://110.164.139.88/smss/048
บ้านหนองกลางพง http://110.164.139.88/smss/049
ลุ่มโป่งเสี้ยว http://110.164.139.88/smss/050
วัดศรีอุปลาราม http://110.164.139.88/smss/052
บ้านพุประดู่ http://110.164.139.88/smss/053
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี http://110.164.139.88/smss/054
บ้านหนองบัว http://110.164.139.88/smss/055
บ้านพุเลียบ http://110.164.139.88/smss/056
บ้านทุ่งนาคราช http://110.164.139.88/smss/058
บ้านเขาปูน http://110.164.139.88/smss/059
บ้านวังปลาหมู http://110.164.139.88/smss/060
บ้านวังลาน http://110.164.139.88/smss/061
วัดไทยวิวัฒนาราม http://110.164.139.88/smss/062
บ้านถ้ำ http://110.164.139.88/smss/063
บ้านดอนคราม http://110.164.139.88/smss/064
วัดหนองตะโก http://110.164.139.88/smss/065
บ้านห้วยน้ำโจน http://110.164.139.88/smss/066
วัดท่าตะคร้อ http://110.164.139.88/smss/067
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง http://110.164.139.88/smss/068
อนุบาลท่าม่วง http://110.164.139.88/smss/069
วัดท่าล้อ http://110.164.139.88/smss/070
เขาดินวิทยาคาร http://110.164.139.88/smss/071
วัดศรีสุวรรณาราม http://110.164.139.88/smss/073
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ http://110.164.139.88/smss/074
บ้านหนองมงคล http://110.164.139.88/smss/075
บ้านหนองน้ำขุ่น http://110.164.139.88/smss/076
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) http://110.164.139.88/smss/077
บ้านสระเศรษฐี http://110.164.139.88/smss/078
วัดลําสำรอง http://110.164.139.88/smss/079
บ้านรางสะเดา http://110.164.139.88/smss/080
ตลาดสํารอง http://110.164.139.88/smss/081
วัดหนองพังตรุ http://110.164.139.88/smss/082
บ้านห้วยไร่ http://110.164.139.88/smss/083
บ้านหนองเป็ด http://110.164.139.88/smss/084
วัดม่วงชุม http://110.164.139.88/smss/085
วัดชุกพี้ http://110.164.139.88/smss/086
วัดขุนไทยธาราราม http://110.164.139.88/smss/087
บ้านรางสาลี่ http://110.164.139.88/smss/088
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม http://110.164.139.88/smss/089
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) http://110.164.139.88/smss/090
วัดวังขนายทายิการาม http://110.164.139.88/smss/091
บ้านหนองตาบ่ง http://110.164.139.88/smss/093
วัดวังศาลา http://110.164.139.88/smss/094
วัดหนองเสือ http://110.164.139.88/smss/095
บ้านหนองสะแก http://110.164.139.88/smss/096
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม http://110.164.139.88/smss/097
บ้านรางจิก http://110.164.139.88/smss/098
วัดอินทาราม http://110.164.139.88/smss/099
บ้านห้วยตลุง http://110.164.139.88/smss/100
วัดหนองตะครอง http://110.164.139.88/smss/101
บ้านโกรกตารอด http://110.164.139.88/smss/102
ดิศกุล http://110.164.139.88/smss/103
บ้านหนองอีเห็น http://110.164.139.88/smss/104
บ้านหนองสองห้อง http://110.164.139.88/smss/105
วัดยางเกาะ http://110.164.139.88/smss/107
บ้านกลอนโด http://110.164.139.88/smss/108
วัดหนองบัว http://110.164.139.88/smss/110
บ้านแหลมทอง http://110.164.139.88/smss/111
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า http://110.164.139.88/smss/112
วัดจรเข้เผือก http://110.164.139.88/smss/113
บ้านท่ามะเฟือง http://110.164.139.88/smss/114
บ้านท่าเสด็จ http://110.164.139.88/smss/115
วัดถ้ำอ่างหิน http://110.164.139.88/smss/116
บ้านหนองหญ้าปล้อง http://110.164.139.88/smss/117
บ้านหนองกวาง http://110.164.139.88/smss/118
บ้านทุ่งยาว http://110.164.139.88/smss/119
บ้านหนองโสน http://110.164.139.88/smss/120
บ้านไทรทอง http://110.164.139.88/smss/121
บ้านโป่งโก http://110.164.139.88/smss/122
บ้านท่ามะไฟ http://110.164.139.88/smss/123
บ้านเนินไพร http://110.164.139.88/smss/124
บ้านหนองหิน http://110.164.139.88/smss/125
บ้านหนองปล้อง http://110.164.139.88/smss/126
บ้านท่าแย้ http://110.164.139.88/smss/127
บ้านท่าพุ http://110.164.139.88/smss/129
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย http://110.164.139.88/smss/131
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) http://110.164.139.88/smss/132
บ้านหนองไผ่ http://110.164.139.88/smss/133
บ้านหนองปากดง http://110.164.139.88/smss/134
บ้านหินแด้น http://110.164.139.88/smss/135
จํารูญเนติศาสตร์ http://110.164.139.88/smss/136
บ้านน้ำพุ http://110.164.139.88/smss/0041
บ้านสามหลัง http://110.164.139.88/smss/0042
บ้านดงเสลา http://110.164.139.88/smss/0044
บ้านโป่งหวาย http://110.164.139.88/smss/0045
บ้านพุน้ำเปรี้ยว http://110.164.139.88/smss/0046
บ้านท่าสนุ่น http://110.164.139.88/smss/0047
บ้านบนเขาแก่งเรียง http://110.164.139.88/smss/0048
ชุมชนบ้านท่ากระดาน http://110.164.139.88/smss/0049
บ้านหม่องกระแทะ http://110.164.139.88/smss/0050
บ้านเจ้าเณร http://110.164.139.88/smss/0051
วัดถ้ำองจุ http://110.164.139.88/smss/0054
บ้านองหลุ http://110.164.139.88/smss/0055
บ้านปากนาสวน http://110.164.139.88/smss/0056
บ้านองสิต http://110.164.139.88/smss/0057
บ้านนาสวน http://110.164.139.88/smss/0058
บ้านน้ำมุด http://110.164.139.88/smss/0059
บ้านต้นมะพร้าว http://110.164.139.88/smss/0060
อนุบาลศรีสวัสดิ์ http://110.164.139.88/smss/0061
บ้านทุ่งนา http://110.164.139.88/smss/0062