ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ชื่อโรงเรียน URL LINK
บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) https://smss.acp.ac.th/smss/001/
บ้านแก่งหลวง https://smss.acp.ac.th/smss/002
วัดถ้ำมังกรทอง https://smss.acp.ac.th/smss/003
วัดท่าน้ำตื้น https://smss.acp.ac.th/smss/005
ท่าพะเนียดกุญชร https://smss.acp.ac.th/smss/006
บ้านหนองสองตอน https://smss.acp.ac.th/smss/007
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) https://smss.acp.ac.th/smss/010
บ้านทับศิลา https://smss.acp.ac.th/smss/011
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) https://smss.acp.ac.th/smss/012
บ้านหัวหิน https://smss.acp.ac.th/smss/014
วัดบ้านยาง https://smss.acp.ac.th/smss/015
วัดท่ามะขาม https://smss.acp.ac.th/smss/016
พัฒน์พงศ์ https://smss.acp.ac.th/smss/017
บ้านห้วยน้ำขาว https://smss.acp.ac.th/smss/018
หนองบ้านเก่าสามัคคี https://smss.acp.ac.th/smss/019
บ้านตะเคียนงาม https://smss.acp.ac.th/smss/020
บ้านทุ่งศาลา https://smss.acp.ac.th/smss/022
วัดบ้านเก่า https://smss.acp.ac.th/smss/025
วัดพุน้อย https://smss.acp.ac.th/smss/026
ตชด.บ้านประตูด่าน https://smss.acp.ac.th/smss/027
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม https://smss.acp.ac.th/smss/028
อนุบาลกาญจนบุรี https://smss.acp.ac.th/smss/029
บ้านหัวนา https://smss.acp.ac.th/smss/030
บ้านวังสารภี https://smss.acp.ac.th/smss/031
วัดทุ่งลาดหญ้า  https://smss.acp.ac.th/smss/032
วัดกาญจนบุรีเก่า  https://smss.acp.ac.th/smss/033
บ้านท่าหวี https://smss.acp.ac.th/smss/034
บ้านจันอุย https://smss.acp.ac.th/smss/035
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) https://smss.acp.ac.th/smss/037
บ้านทุ่งนานางหรอก  https://smss.acp.ac.th/smss/038
บ้านหนองสามพราน https://smss.acp.ac.th/smss/039
บ้านท่ามะนาว https://smss.acp.ac.th/smss/040
บ้านวังด้ง https://smss.acp.ac.th/smss/041
บ้านท่าทุ่ม https://smss.acp.ac.th/smss/042
บ้านท่าโป่ง https://smss.acp.ac.th/smss/043
บ้านหนองหอย https://smss.acp.ac.th/smss/044
วัดเขาน้อย https://smss.acp.ac.th/smss/045
บ้านนากาญจน์ https://smss.acp.ac.th/smss/046
บ้านดงยาง https://smss.acp.ac.th/smss/047
บ้านวังตะเคียน https://smss.acp.ac.th/smss/048
บ้านหนองกลางพง https://smss.acp.ac.th/smss/049
ลุ่มโป่งเสี้ยว https://smss.acp.ac.th/smss/050
วัดศรีอุปลาราม https://smss.acp.ac.th/smss/052
บ้านพุประดู่ https://smss.acp.ac.th/smss/053
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี https://smss.acp.ac.th/smss/054
บ้านหนองบัว https://smss.acp.ac.th/smss/055
บ้านพุเลียบ https://smss.acp.ac.th/smss/056
บ้านทุ่งนาคราช https://smss.acp.ac.th/smss/058
บ้านเขาปูน https://smss.acp.ac.th/smss/059
บ้านวังปลาหมู https://smss.acp.ac.th/smss/060
บ้านวังลาน https://smss.acp.ac.th/smss/061
วัดไทยวิวัฒนาราม https://smss.acp.ac.th/smss/062
บ้านถ้ำ https://smss.acp.ac.th/smss/063
บ้านดอนคราม https://smss.acp.ac.th/smss/064
วัดหนองตะโก https://smss.acp.ac.th/smss/065
บ้านห้วยน้ำโจน https://smss.acp.ac.th/smss/066
วัดท่าตะคร้อ https://smss.acp.ac.th/smss/067
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง https://smss.acp.ac.th/smss/068
อนุบาลท่าม่วง https://smss.acp.ac.th/smss/069
วัดท่าล้อ https://smss.acp.ac.th/smss/070
เขาดินวิทยาคาร https://smss.acp.ac.th/smss/071
วัดศรีสุวรรณาราม https://smss.acp.ac.th/smss/073
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ https://smss.acp.ac.th/smss/074
บ้านหนองมงคล https://smss.acp.ac.th/smss/075
บ้านหนองน้ำขุ่น https://smss.acp.ac.th/smss/076
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) https://smss.acp.ac.th/smss/077
บ้านสระเศรษฐี https://smss.acp.ac.th/smss/078
วัดลําสำรอง https://smss.acp.ac.th/smss/079
บ้านรางสะเดา https://smss.acp.ac.th/smss/080
ตลาดสํารอง https://smss.acp.ac.th/smss/081
วัดหนองพังตรุ https://smss.acp.ac.th/smss/082
บ้านห้วยไร่ https://smss.acp.ac.th/smss/083
บ้านหนองเป็ด https://smss.acp.ac.th/smss/084
วัดม่วงชุม https://smss.acp.ac.th/smss/085
วัดชุกพี้ https://smss.acp.ac.th/smss/086
วัดขุนไทยธาราราม https://smss.acp.ac.th/smss/087
บ้านรางสาลี่ https://smss.acp.ac.th/smss/088
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม https://smss.acp.ac.th/smss/089
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) https://smss.acp.ac.th/smss/090
วัดวังขนายทายิการาม https://smss.acp.ac.th/smss/091
บ้านหนองตาบ่ง https://smss.acp.ac.th/smss/093
วัดวังศาลา https://smss.acp.ac.th/smss/094
วัดหนองเสือ https://smss.acp.ac.th/smss/095
บ้านหนองสะแก https://smss.acp.ac.th/smss/096
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม https://smss.acp.ac.th/smss/097
บ้านรางจิก https://smss.acp.ac.th/smss/098
วัดอินทาราม https://smss.acp.ac.th/smss/099
บ้านห้วยตลุง https://smss.acp.ac.th/smss/100
วัดหนองตะครอง https://smss.acp.ac.th/smss/101
บ้านโกรกตารอด https://smss.acp.ac.th/smss/102
ดิศกุล https://smss.acp.ac.th/smss/103
บ้านหนองอีเห็น https://smss.acp.ac.th/smss/104
บ้านหนองสองห้อง https://smss.acp.ac.th/smss/105
วัดยางเกาะ https://smss.acp.ac.th/smss/107
บ้านกลอนโด https://smss.acp.ac.th/smss/108
วัดหนองบัว https://smss.acp.ac.th/smss/110
บ้านแหลมทอง https://smss.acp.ac.th/smss/111
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า https://smss.acp.ac.th/smss/112
วัดจรเข้เผือก https://smss.acp.ac.th/smss/113
บ้านท่ามะเฟือง https://smss.acp.ac.th/smss/114
บ้านท่าเสด็จ https://smss.acp.ac.th/smss/115
วัดถ้ำอ่างหิน https://smss.acp.ac.th/smss/116
บ้านหนองหญ้าปล้อง https://smss.acp.ac.th/smss/117
บ้านหนองกวาง https://smss.acp.ac.th/smss/118
บ้านทุ่งยาว https://smss.acp.ac.th/smss/119
บ้านหนองโสน https://smss.acp.ac.th/smss/120
บ้านไทรทอง https://smss.acp.ac.th/smss/121
บ้านโป่งโก https://smss.acp.ac.th/smss/122
บ้านท่ามะไฟ https://smss.acp.ac.th/smss/123
บ้านเนินไพร https://smss.acp.ac.th/smss/124
บ้านหนองหิน https://smss.acp.ac.th/smss/125
บ้านหนองปล้อง https://smss.acp.ac.th/smss/126
บ้านท่าแย้ https://smss.acp.ac.th/smss/127
บ้านท่าพุ https://smss.acp.ac.th/smss/129
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย https://smss.acp.ac.th/smss/131
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) https://smss.acp.ac.th/smss/132
บ้านหนองไผ่ https://smss.acp.ac.th/smss/133
บ้านหนองปากดง https://smss.acp.ac.th/smss/134
บ้านหินแด้น https://smss.acp.ac.th/smss/135
จํารูญเนติศาสตร์ https://smss.acp.ac.th/smss/136
บ้านน้ำพุ https://smss.acp.ac.th/smss/0041
บ้านสามหลัง https://smss.acp.ac.th/smss/0042
บ้านดงเสลา https://smss.acp.ac.th/smss/0044
บ้านโป่งหวาย https://smss.acp.ac.th/smss/0045
บ้านพุน้ำเปรี้ยว https://smss.acp.ac.th/smss/0046
บ้านท่าสนุ่น https://smss.acp.ac.th/smss/0047
บ้านบนเขาแก่งเรียง https://smss.acp.ac.th/smss/0048
ชุมชนบ้านท่ากระดาน https://smss.acp.ac.th/smss/0049
บ้านหม่องกระแทะ https://smss.acp.ac.th/smss/0050
บ้านเจ้าเณร https://smss.acp.ac.th/smss/0051
วัดถ้ำองจุ https://smss.acp.ac.th/smss/0054
บ้านองหลุ https://smss.acp.ac.th/smss/0055
บ้านปากนาสวน https://smss.acp.ac.th/smss/0056
บ้านองสิต https://smss.acp.ac.th/smss/0057
บ้านนาสวน https://smss.acp.ac.th/smss/0058
บ้านน้ำมุด https://smss.acp.ac.th/smss/0059
บ้านต้นมะพร้าว https://smss.acp.ac.th/smss/0060
อนุบาลศรีสวัสดิ์ https://smss.acp.ac.th/smss/0061
บ้านทุ่งนา https://smss.acp.ac.th/smss/0062