ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

>> คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จดหมายข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา