เครื่อข่ายความคิด พันธมิตรความรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้

  เครือข่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 1   แผนการจัดการความรู้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปี 2559
  เครือข่าย อำเภอเมืองกาญจนบุรี   ทีมงาน KM

   เครือข่าย อำเภอท่าม่วง

  รายงานการประชุม

   เครือข่าย อำเภอด่านมะขามเตี้ย

  คู่มือในการปฏิบัติงาน

   เครือข่าย อำเภอศรีสวัสดิ์

  สรุปบทเรียน/ข่าว/ประกาศการปฏิบัติงานตามภารกิจ

   เครือข่ายจิตอาสา

  ประมวลภาพกิจกรรม

KM Deliver Kan1

Best Practies

   ด้านบริหารจัดการ

   สถานศึกษา

   ด้านวิชาการ/วิจัย/ประกันคุณภาพ

   ผู้บริหารการศึกษา

   ด้านบริหารงานบุคคล

   ผู้บริหารสถานศึกษา

   ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

   ศึกษานิเทศก์

   ด้านแผนงาน งบประมาณ

   ครูผู้สอน

   ความรู้ทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1

   บุคลากรทางการศึกษา

   เทคนิค/ข้อคิดในการปฏิบัติงาน

   ลูกจ้าง

   ประสบการณ์ชีวิต/ธรรมะ

  

   สุขภาพ

 
    ภารกิจงานบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ในตำแหน่งต่าง ๆ

   ผู้บริหารการศึกษา

   กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

   บริหารการเงินและสินทรัพย์

   บริหารงานบุคคล

   นโยบายและแผน

   ส่งเสริมการจัดการศึกษา

   ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

   ตรวจสอบภายใน

   กลุ่มอำนวยการ

   ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย  คณะทำงาน KM
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1